Pakiet 84 dni Cena:499 zł
1 wybierz swój pakiet 2 zarejestruj się 3 Podsumowanie

Data urodzenia*

Płeć*

mężczyzna kobieta

DANE TELEADRESOWE:

*

*

*

*

*

*


Dane do logowania:

Wpisz adres email*

Email ponownie*

Wybierz swoje hasło*

Powtórz hasło*

Numer telefonu*

Ani Twój e-mail, ani numer telefonu nie będą nikomu udostępniane.

Akceptuje regulamin sprzedaży

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trener Proforma z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-700) ul. Nałkowskiej 16a, w celach marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisu art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 243) i w tym celu udostępniam mój adres e-mail i numer telefonu.

Pola oznaczone * są wymagane

§1 [Postanowienia wstępne]

1.1 Regulamin określa zasady działania Serwisu oraz warunki i zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Trener Proforma na rzecz Użytkowników, w szczególności przygotowywania indywidualnych programów treningowych oraz planów dietetycznych dla Użytkowników na podstawie danych wskazanych Trener Proforma, przy uwzględnieniu indywidualnych predyspozycji, charakterystyki fizycznej oraz zamierzeń Użytkownika.

1,2 Regulamin stanowi integralną część Umowy zawartej przez Użytkownika z Trener Proforma w zakresie korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Trener Proforma.

§2 [Słownik pojęć]

2.1 Ilekroć w Regulaminie zostaną użyte wskazane poniżej definicje i zwroty należy im nadawać znaczenie wskazane poniżej:

 1. Abonament – prawo do odpłatnego, okresowego (28 dni, 84 dni,168 dni) korzystania z usługi Projekt Proforma świadczonej drogą elektroniczną przez Trener Proforma.
 2. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w serwisie TRENER PROFORMA, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Panelu Klienta
 3. Konsultacja – to spotkanie użytkownika z Opiekunem, za pomocą połączenia audio-wizualnego, bądź telefonicznie, podczas którego następuje omówienie indywidualnego planu żywieniowo – treningowego, rozmowa motywacyjna oraz omówienie dotychczasowych wyników odchudzania. Maksymalny czas trwania każdej konsultacji to 30 minut. Konsultacje prowadzone są co 14 dni w ramach wykupionego abonamentu oraz w godzinach pracy przedstawionych przez Trener Proforma dla poszczególnych Opiekunów z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Konsultacja żywieniowo – treningowa – to dobrany indywidualnie plan dietetyczny i treningowy dla użytkownika w ramach wykupionego przez niego abonamentu.
 5. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Panelu Klienta. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Użytkownika.
 6. Opiekun – osoba udzielająca konsultacji żywieniowo – treningowych.
 7. Panel Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Trener Proforma, po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji i zawarciu umowy świadczenia.
 8. Projekt Proforma – usługa on-line świadczona przez Trener Proforma indywidualnie opracowany program odchudzający zawierający świadczenia opisane w § 3 niniejszego Regulaminu.
 9. Raport – informacje zawierające aktualne pomiary i informacje potrzebne do realizacji przez Opiekuna kolejnych zaleceń dietetyczno-treningowych.
 10. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz ze wszystkimi ewentualnymi załącznikami;
 11. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Projekt Proforma.
 12. Serwis – oznacza portal internetowy publikowany w sieci Internet pod adresem trenerproforma.pl wraz ze wszystkimi ewentualnymi podstronami stanowiącymi integralną część portalu, przy wykorzystaniu których Użytkownikowi świadczone są Usługi on-line w ramach Projektu Proforma
 13. Strony – oznaczają zbiorczo Użytkownika iTrener Proforma. Odwołanie do Strony w liczbie pojedynczej oznacza którąkolwiek ze Stron;
 14. TRENER PROFORMA – oznacza przedsiębiorstwo MARPOL MARCIN JAŁOWIECKI, ul. Zofii Nałkowskiej 16A, 41-700 Ruda Śląska, NIP: 6342440662, REGON: 277499312, będące właścicielem Serwisu oraz usługodawcą świadczącym usługi drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie;
 15. Umowa – oznacza umowę zawartą przez Trener Proforma z Użytkownikiem na świadczenie Usług on-line na zasadach określonych w regulaminie, niezależnie od formy i sposobu ich zawarcia;
 16. Uodo – oznacza Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.);
 17. Usługi on-line – oznaczają usługi świadczone drogą elektroniczną, o których mowa w UŚUDE, świadczone przez Trener Proforma na rzecz Użytkownika przy wykorzystania Serwisu oraz na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności usługi i świadczenia, o których mowa w § 3 Regulaminu;
 18. Uśde – oznacza Ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.);
 19. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, korzystającą z usług Serwisu lub Usług on-line oraz spełniająca wymagania określone w Regulaminie.

2.2 Tytuły poszczególnych paragrafów lub innych jednostek redakcyjnych Regulaminu zostały użyte wyłącznie dla celów przejrzystości i nie powinny być uznawane za wiążące lub rozstrzygające w toku interpretacji postanowień lub przepisów Regulaminu.

§3 [Usługi on-line]

3.1 trener proforma świadczy za pośrednictwem Serwisu usługę PROJEKT PROFORMA, która obejmuje:

 1. przygotowanie indywidualnych programów treningowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i predyspozycji Użytkownika;
 2. przygotowanie planów dietetycznych dla Użytkownika;
 3. bieżące konsultacje treningowe z Użytkownikiem;
 4. monitorowanie wyników i osiągnięć Użytkownika w toku wdrażania zaproponowanego przez Trener Proforma programu treningowego lub planu dietetycznego.

3.2 Usługi on-line świadczone są odpłatnie.

3.3 Wysokość wynagrodzenia za świadczenie Usług on-line, w tym wysokość Abonamentów określa cennik opublikowany przez Trener Proforma za pośrednictwem Serwisu.

3.4 Aktywacja Abonamentu następuje z dniem pierwszej konsultacji.

3.5 Ważność Abonamentu liczona jest w dniach, począwszy od dnia jego aktywacji (pierwszej Konsultacji) do ostatniego dnia obowiązywania.

3.6 Okres ważności Abonamentu jest niepodzielny i nieprzerwany. W przypadku zaistnienia przerwy w działaniu Serwisu trwającej dłużej niż 3 (trzy) dni powstałej z wyłącznej winy Trener Proforma, okres trwania Abonamentu zostanie automatycznie przedłużony o czas zaistniałej przerwy.

3.7 W przypadku, gdy przed upływem okresu ważności danego Abonamentu Użytkownik opłaci kolejny Abonament, aktywacja kolejnego Abonamentu następuje w dniu następnym po ostatnim dniu obowiązywania Abonamentu

3.8 Abonament związany jest wyłącznie z Panelem Użytkownika w Serwisie w ramach, którego został zamówiony. Powyższe powoduje, iż nie ma możliwości zaliczenia Abonamentu na poczet innych zobowiązań Użytkownika wobec Trener Proforma lub na poczet zobowiązań innego Użytkownika wobec Trener Proforma.

3.9 Usługi on-line generowane są w oparciu o informacje przesłane przez Użytkownika. TRENER PROFORMA przyjmuje podane dane za prawdziwe, rzetelne i poprawne, nie jest zobowiązane do ich weryfikacji i nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub krzywdy wyrządzone Użytkownikowi w związku z lub wskutek przekazania przez Użytkownika błędnych, nieprawidłowych lub nieprawdziwych informacji lub danych albo zaniechanie ich aktualizacji.

3.10 TRENER PROFORMA zastrzega, że korzystanie z Usług on-line świadczonych na rzecz Użytkownika wymaga:

 1. zarejestrowania się w Serwisie, oraz posiadania aktywnego konta zgodnie z rozwiązaniami technicznymi i informatycznymi Serwisu;
 2. uiszczania stosownej opłaty lub wykupienia abonamentu właściwego dla wybranej Usługi on-line.

3.11 Postanowienia ust. 3.10 nie wyłączają uprawnień TRENER PROFORMA do wymagania od Użytkownika spełnienia dodatkowych czynności lub przesłanek niezbędnych do skorzystania z konkretnych Usług on-line zgodnie z ich przeznaczeniem, w szczególności do żądania dokonania pomiarów wagi ciała oraz podania innych danych lub informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania Usługi on-line.

§4 [Płatności ON-LINE]

4.1 Warunki zawarcia umowy i uzyskania dostępu do usługi Projekt Proforma to poprawna rejestracja konta w Serwisie, dokonanie zapłaty za Abonament oraz uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu.

4.2 Dostęp do usługi Projekt Proforma i możliwość uregulowania płatności za Abonament warunkowane są dostępnością Usługi on-line. Szczegółowe instrukcje dotyczące procedury zakupu pojawiać się będą w trakcie dokonywania zakupu w formie komunikatów.

4.3 Użytkownik za pośrednictwem stron transakcyjnych dokonuje płatności za wybrany Abonament.

4.4 Zapłata następuje przed skorzystaniem przez Użytkownika z zakupionego Abonamentu.

4.5 Od momentu otrzymania komunikatu o potrzebie uiszczenia ceny za wybrany Abonament Użytkownik ma 7 dni na skuteczne przeprowadzenie operacji zapłaty w wybrany przez siebie sposób. Po przekroczeniu tego czasu operacja ulega anulowaniu.

4.6 Za ewentualne skutki nie dokonania zakupu, z przyczyn, o których mowa powyżej TRENER PROFORMA nie ponosi odpowiedzialności.

4.7 Aby dokonać płatności za Abonament należy posiadać konto z dostępem internetowym w odpowiednim banku oraz zabezpieczyć odpowiednią kwotę na obciążenie rachunku bankowego za zakupiony Abonament. Płatności za Abonament można dokonać również przelewem tradycyjnym.

4.8 Po skutecznym dokonaniu płatności Użytkownik zostanie poinformowany komunikatem zwrotnym na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

4.9 Dokonanie zakupu za pośrednictwem Serwisu skutkuje zawarciem wiążącej umowy pomiędzy TRENER PROFORMA i Użytkownikiem.

4.10 Na żądanie zgłoszone przez Użytkownika TRENER PROFORMA wystawi fakturę VAT lub paragon na świadczoną usługę. Z chwilą dokonania płatności Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.

§5 [Użytkownik]

5.1 Użytkownikiem może być wyłącznie osoba, która:

 1. Ukończyła lat 18 (osiemnaście) i nie jest ubezwłasnowolniona, choćby tylko częściowo oraz zaakceptowała Regulamin  i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 2. Posiada Panel Klienta w Serwisiepl
 3. Opłaciła Abonament za płatne usługi Serwisupl
 4. Przed przystąpieniem do korzystania z usług stanowiących plany dietetyczne i treningowe ustaliła z właściwym lekarzem, że brak jest przeciwwskazań do stosowania diety oraz wykonywania ćwiczeń fizycznych, a także uzyskała zgodę lekarza na stosowanie diety oraz wykonywanie ćwiczeń fizycznych.
 5. W trakcie korzystania z planów dietetycznych i treningowych kontroluje stan zdrowia w konsultacji z odpowiednim lekarzem, powiadamiając niezwłocznie TRENER PROFORMA o wynikach badań mogących wpłynąć na zakres stosowanego planu odchudzania. Informacje o wynikach badań mogących wpłynąć na zakres stosowanego planu odchudzania Użytkownik obowiązany jest podać Opiekunowi podczas następnej Konsultacji oraz przesłać pod adres poczty elektronicznej – biuro@fitnessproforma.pl

5.2 Użytkownik zobowiązany jest do przesyłania raportu postępu począwszy od pierwszego dnia przekazania Użytkownikowi planu dietetycznego, a kolejny i każdy następny na dwa dni przed zmianą aktualnie obowiązującego planu dietetycznego oraz treningowego, a następnie udostępnienia ww. raportu swojemu Opiekunowi w formie ustalonej podczas pierwszej konsultacji. W przypadku nie wywiązania się z ww. zobowiązania nie będzie mógł być opracowany dla Użytkownika, nowy plan dietetyczny. W przypadku opóźnienia wprowadzenia danych do raportu, dieta zostanie ustalona z proporcjonalnym opóźnieniem. Sporządzona dieta zawierać będzie plan dietetyczny na okres 14 dni, jednakże bez uwzględnienia zaistniałego opóźnienia.

5.3 W przypadku, gdy Użytkownik nie przystąpi do kolejnej Konsultacji może wybrać inny dostępny termin w danym 14 dniowym okresie. Jeżeli Użytkownik nie odbędzie Konsultacji w danym okresie – Konsultacja oraz konsultacja Żywieniowo-treningowa Użytkownikowi nie przysługuje i Użytkownik nie ma możliwości umówienia danej Konsultacji w kolejnym okresie 14 dniowym. W przypadku opuszczenia przez Użytkownika terminu Konsultacji, Użytkownikowi przysługuje możliwość poboru diety zamieszczonej przez Opiekuna w panelu klienta

§6 [Ochrona Danych osobowych]

6.1 Administratorem danych osobowych w rozumieniu UODO jest Marcin Jałowiecki.

6.2 Gromadzenie, przetwarzanie oraz przechowywanie informacji i danych o Użytkownikach, w tym danych osobowych następuje przy uwzględnieniu postanowień UŚUDE oraz UODO

6.3 Użytkownik oświadcza, że przy korzystaniu z Usług on-line oraz przez rejestrację w Serwisie, jak również poprzez podanie danych niezbędnych do założenia Panelu Użytkownika w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Trener Proforma w zakresie niezbędnym dla prawidłowego świadczenia Usług on-line oraz zapewnienia prawidłowości funkcjonowania Serwisu, zarówno w toku świadczenia Usług on-line, jak i po zakończeniu ich świadczenia, w tym również w celach marketingowych, archiwalnych, naukowych, statystycznych i na potrzeby rozwoju i świadczenia usług Serwisu, nie wyłączając przetwarzania danych osobowych w celu rozliczania płatności za Usługi on-line.

6.4 Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

6.5 Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

6.6 TRENER PROFORMA za zgodą wyrażoną przez Użytkownika poprzez akceptację Regulaminu uzyskuje prawo do wykorzystania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, lub ogłoszeniowej wśród Użytkowników, w tym do przekazywania Użytkownikom materiałów reklamowych w drodze dostępnych środków komunikacji.

6.7 TRENER PROFORMA zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z  UODO, w tym prawa do:

 1. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
 2. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
 3. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące;
 4. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
 5. uzyskania informacji o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, w sprawie dotyczącej danych osobowych;
 6. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
 7. wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 UODO, to jest wówczas gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego lub jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych;
 8. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w powyższym tiret, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych;
 9. wniesienia do administratora danych żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem art. 26a ust. 1 UODO;

6.8 Użytkownik może skorzystać z prawa do informacji, o których mowa w 5.9 nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

6.9 Dane osobowe dotyczące Użytkowników są chronione przez administratora danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych Serwisu.

§7 [Rozwiązanie umowy i zakończenie świadczenia usług]

7.1 Stronom przysługuje prawo do rozwiązania Umowy w każdym czasie

7.2 Strony mogą wypowiedzieć Umowę poprzez przekazanie oświadczenia o wypowiedzeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej albo listownie, z podaniem przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie. Użytkownik, który korzysta z możliwości złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy za pomocą poczty elektronicznej, przesyła oświadczenie o wypowiedzeniu na adres wskazany w p. 10.2 Regulaminu.

7.3 Rozwiązaniu umowy następuje z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

7.4 W przypadku wypowiedzenia umowy przez Użytkownika, Trener Proforma nie jest zobowiązany do zwrotu uiszczonej przez Użytkownika opłaty abonamentowej

7.5 W przypadku wypowiedzenia umowy przez Użytkownika z ważnych powodów jest on zobowiązany do zwrotu na rzecz Trener Proforma wydatków poczynionych przez Trener Proforma do dnia wypowiedzenia.

7.6 Ważnym powodem w rozumieniu pkt 7.5 jest wyłącznie choroba związana z hospitalizacją potwierdzona zaświadczeniem lekarskim.

7.7 Niezależnie od postanowień ust. 7.1-7.7, Użytkownik, który zawarł z TRENER PROFORMA Umowę na odległość, w tym w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub poza lokalem przedsiębiorstwa TRENER PROFORMA, może odstąpić od Umowy, bez podania przyczyny w terminie czternastu (14) dni od dnia zawarcia umowy.

7.8 Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być wykonane w drodze jednoznacznego oświadczenia Użytkownika przekazanego TRENER PROFORMA na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres TRENER PROFORMA podany w pkt 9.2 Regulaminu.

7.9 Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 6.4 wyżej wystarczające jest nadanie przez Użytkownika oświadczenia w placówce pocztowej przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 6.4

7.10 TRENER PROFORMA zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania Użytkownikowi, na trwałym nośniku, potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Nie wyłącza to możliwości przekazania Użytkownikowi informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7.11 W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od Umowy, TRENER PROFORMA zobowiązuje się do zwrócenia Użytkownikowi wszelkich otrzymanych od Użytkownika świadczeń, w tym w szczególności otrzymanego wynagrodzenia z tytułu świadczenia Usług on-line.

7.12 Zwrot płatności i kosztów dostarczenia towaru następuje w takiej samej formie w jakiej zostały dokonane przez Użytkownika, chyba, że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§8 [Procedura reklamacyjna]

8.1 Reklamacje z tytułu korzystania przez Użytkownika z Serwisu lub Usług on-line, mogą być składane przez Użytkownika:

 1. w formie pisemnej na adres TRENER PROFORMA wskazany w pkt 9.2 Regulaminu; lub
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Proforma wskazany w pkt 9.2 Regulaminu.

8.2 Oświadczenie reklamacyjne Użytkownika powinno zawierać:

 1. datę sporządzenia reklamacji,
 2. oznaczenie Użytkownika w sposób umożliwiający komunikację z Użytkownikiem, w szczególności imię i nazwisko Użytkownika oraz jego adres zamieszkania i adres poczty elektronicznej;
 3. zakreślenie zakresu żądania oraz wskazanie podstaw reklamacji;
 4. wykaz załączonych dokumentów lub informacji, jeżeli ich załączenie lub rozpoznanie jest konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji;
 5. w przypadkach, o których mowa w pkt. 7.1(i) wyżej – podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.

8.3 TRENER PROFORMA rozpoznaje reklamacje w terminie czternastu (14) dni od dnia doręczenia TRENER PROFORMA oświadczenia reklamacyjnego Użytkownika.

8.4 TRENER PROFORMA zobowiązuje się do poinformowania Użytkownika w terminie, o którym mowa w ust. 7.3 wyżej o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w tym o zajętym przez TRENER PROFORMA stanowisku:

 1. w formie pisemnej na adres Użytkownika wskazany w oświadczeniu reklamacyjnym; lub
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej użytkownika wskazany w toku procedury reklamacyjnej.

8.5 Po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacji Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia swych roszczeń przed sądem powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Trener

§9 [Klauzula salwatoryjna]

9.1 Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne w całości lub częściowo, a także uchylone – nie będzie to miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.

9.2 Uchylone, nieważne lub niewykonalne postanowienia Regulaminu zastąpione zostaną przez postanowienia ważne i wykonalne, których treść w sposób najpełniejszy odpowiada postanowieniom Regulaminu uznanym za nieważne lub niewykonalne.

§10 [Informacje o usługodawcy i metodach komunikacji]

10.1 Usługodawcą Usług on-line w rozumieniu UŚUDO jest TRENER PROFORMA.

10.2 Komunikacja Użytkownika z TRENER PROFORMA może następować za pośrednictwem:

 1. poczty tradycyjnej na adres MARPOL MARCIN JAŁOWIECKI, ul. Zofii Nałkowskiej 16A, 41-700 Ruda Śląska;
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@fitnessproforma.pl lub
 3. telefonicznie pod numerem (32) 458 39 82

10.3 Formy kontaktu, o których mowa w ust. 9.2 wyżej uważa się za dopuszczalne formy kontaktu Użytkownika z TRENER PROFORMA z zastrzeżeniem § 6.2 i 7 ust. 1 (ii).

10.4 Adres poczty elektronicznej do składania reklamacji: reklamacje@fitnessproforma.pl

§11 [SPOSÓB SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ]

11.1 Aktywacja zakupionego Abonamentu następuje w dniu odbycia pierwszej Konsultacji przez Użytkownika.

11.2 Termin pierwszej konsultacji ustalany jest telefonicznie lub drogą elektroniczną poprzez kontakt ze strony OPIEKUNA z UŻYTKOWNIKIEM w terminie do 72h od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym TRENER PROFORMA z wyłączeniem weekendów oraz dni ustawowo wolnych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

11.3 W przypadku opuszczenia umówionej konsultacji przez Użytkownika, TRENER PROFORMA zastrzega, że mogą pojawić się problemy z umówieniem konsultacji w dogodnym dla Użytkownika terminie u wybranego OPIEKUNA np. innym niż pierwotnie ustalony i wcześniejszym aniżeli wynikający z ustalonego harmonogramu konsultacji.

11.4 Abonament obowiązuję w okresie, na który został wykupiony.

11.5 TRENER PROFORMA zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o nie rozpoczynaniu współpracy z użytkownikiem na podstawie zauważalnych przeciwwskazań wynikłych z wywiadu zdrowotnego przeprowadzonego przez OPIEKUNA podczas pierwszej konsultacji. W wyniku takiej decyzji TRENER PROFORMA zobowiązuje się do zwrotu poniesionych przez UŻYTKOWNIKA  kosztów na rachunek bankowy w terminie do 7 dni roboczych.

11.6 OPIEKUN zobowiązuje się do przeprowadzenia co 14 dni konsultacji on-line z użytkownikiem z wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 10.3 wyżej

11.7 W przypadku zaistnienia problemów technicznych przy połączeniu audio-wideo w ramach Konsultacji, Trener Proforma zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do przeprowadzenia danej Konsultacji przy pomocy połączenia telefonicznego. Połączenie zostaje zrealizowane przez TRENER PROFORMA w godzinie odpowiadającej zamówionej i potwierdzonej Konsultacji audio-wideo. Konsultacja telefoniczna odbywa się poprzez połączenie z numerem telefonu Użytkownika wskazanym w formularzu rejestracji. Koszt połączenia telefonicznego ponosi TRENER PROFORMA W przypadku nienawiązania połączenia po trzykrotnej próbie nawiązania połączenia konsultacja uważana jest za zrealizowaną.

11.8 OPIEKUN zapewnia stałe wsparcie oraz kontakt UŻYTKOWNIKOWI, zastrzega jednak sobie prawo do odpowiedzi na wiadomość użytkownika w ciągu 48h z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

11.9 OPIEKUN zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany terminu wyznaczonej konsultacji z przyczyn od siebie niezależnych bądź wyznaczenie opiekuna zastępczego.

§12 [OGÓLNE I FORMALNE WARUNKI ORAZ ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU]

12.1 Użytkownik zobowiązany jest podać w serwisie trenerproforma.pl wyłącznie prawdziwe dane dotyczące jego osoby, na podstawie których TRENER PROFORMA ocenia spełnianie przez Użytkownika określonych Regulaminem warunków formalnych niezbędnych do świadczenia usług. W przypadku zaistnienia ww.  zmian danych, Użytkownik zobowiązany jest do ich bieżącej aktualizacji.

12.2 Zakazane jest udostępnianie danych przez Użytkownika osobom trzecim oraz użytkowanie przez nie konta Użytkownika. TRENER PROFORMA nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie następstwa nie dotrzymania obowiązku, o którym mowa w zdaniu powyżej.

12.3 Usługi Serwisu przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywane przez Użytkownika informacji wskazanych przez TRENER PROFORMA w ramach indywidualnego planu dietetycznego bądź treningowego na rzecz innych osób fizycznych, w tym innych Użytkowników oraz podmiotów gospodarczych. W szczególności Użytkownik nie może wykorzystywać posiadanych informacji do świadczenia usług o charakterze doradczym lub informacyjnym dla osób trzecich, a także w celach porównawczych lub poglądowych.

12.4 Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług Serwisu wyłącznie zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz informacjami przekazywanymi przez TRENER PROFORMA na stronie internetowej Serwisu. Użytkownika obowiązują ponadto wszelkie ograniczenia wynikające z przepisów prawa oraz ogólnych zasad korzystania z sieci Internet.

12.5 TRENER PROFORMA informuje, że do zawarcia Umowy oraz świadczenia usług przez SERWIS niezbędne jest każdorazowo wskazanie przez Użytkownika adresu aktywnego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami przewidzianymi w niniejszym Regulaminie.

12.6 TRENER PROFORMA zastrzega, że koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość wynikają z taryfy operatora, z którego usług korzysta Użytkownik.

12.7 Ze względu na ograniczoną liczbę Opiekunów TRENER PROFORMA zastrzega możliwość czasowych ograniczeń w możliwości tworzenia nowych Paneli Klientów w serwisie trenerproforma.pl

12.8 Wszelkie prawa do Strony internetowej, w tym prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczonych na stronie internetowej (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej trenerproforma.pl w celach prezentacji towarów lub usług, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do TRENER PROFORMA, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą właściciela serwisu wyrażoną na piśmie.

12.9 TRENER PROFORMA dołoży wszelkich starań, aby korzystanie z serwisu trenerproforma.pl było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z serwisu trenerproforma.pl to przeglądarka internetowa z włączoną obsługą języka Javascript oraz akceptującą pliki typu “cookies”.

12.10 TRENER PROFORMA stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez użytkowników z serwisu, zapisywane są przez serwer TRENER PROFORMA na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. TRENER PROFORMA informuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej serwisu.

12.11 W przypadku konsultacji organizowanych za pośrednictwem programu Skype lub innego komunikatora audio-wizualnego konieczne jest posiadanie kamery internetowej, mikrofonu oraz słuchawek lub głośników.

12.12 Konto w Serwisie może posiadać Użytkownik, który wypełnił poprawnie formularz rejestracyjny. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik zobowiązany jest do wskazania nazwy Użytkownika oraz hasła dostępu.

12.13 Rozpoczęcie świadczenia usługi Projekt Proforma w ramach Abonamentu następuje w dniu pierwszej Konsultacji. Dzień pierwszej Konsultacji jest pierwszym dniem Abonamentu. W dniu pierwszej Konsultacji Użytkownik otrzymuje dostęp do planu diety oraz planu treningowego na okres 14 dni.

12.14 W przypadku, gdy Użytkownik nie opłaci kolejnego Abonamentu, konto Użytkownika zostanie zablokowane. W przypadku dokonania opłaty za Abonament z opóźnieniem, czas trwania Abonamentu liczony jest od momentu odbycia Konsultacji (analogicznie do pierwszej aktywacji usługi). Po dokonaniu opłaty następuje odblokowanie konta Użytkownika.

12.15 TRENER PROFORMA oświadcza, a Użytkownik potwierdza (wyraża zgodę), że:

 1. Do prawidłowego wykonywania przez TRENER PROFORMA usług w ramach Abonamentu niezbędne jest czynne współdziałanie Użytkownika polegające na systematycznym dokonywaniu i rzetelnym uzupełnianiu wymaganych informacji dotyczących danych Użytkownika.
 2. Stosowanie diety oraz treningów fizycznych w ramach Abonamentu może być wykluczone w przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do ich stosowania. Użytkownik oświadcza, iż przed przystąpieniem do stosowania diety oraz planu treningowego, przeprowadził z odpowiednim lekarzem Konsultacje, celem ustalenia wszelkich zaleceń lub przeciwwskazań, co do sposobu żywienia i wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz uzyskał zgodę lekarza na udział w prowadzonym przez TRENER PROFORMA projekcie Proforma.
 3. Uprawianie sportu (ćwiczeń fizycznych) wiąże się z ryzykiem wystąpienia kontuzji oraz, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub dolegliwości winien je niezwłocznie konsultować wyłącznie z osobami posiadającymi stosowne kompetencje i uprawnienia. Użytkownik oświadcza, iż przed przystąpieniem do korzystania z usług TRENER PROFORMA w ramach Abonamentu stanowiących indywidualny plan treningowy skonsultował swój stan zdrowia z odpowiednim lekarzem, który stwierdził brak przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
 4. Przy korzystaniu z usług TRENER PROFORMA dokonywanych w ramach Abonamentu Użytkownik zobowiązuje stosować się ściśle do indywidualnych planów dietetycznych i treningowych, oferowanych przez TRENER PROFORMA.
 5. Plany dietetyczno – treningowe mogą być modyfikowane wyłącznie po uprzedniej Konsultacji z osobami upoważnionymi do tego przez Trener Proforma (Opiekunami), po uprzednim uzgodnieniu przez Użytkownika modyfikacji planów z odpowiednim lekarzem
 6. Użytkownikowi nie wolno modyfikować planów samodzielnie lub przy pomocy lub udziale osób trzecich
 7. Indywidualne plany dietetyczne oraz plany treningowe, pomimo iż przygotowywane są w oparciu o stan aktualnej wiedzy naukowej, a także z wykorzystaniem doświadczenia Opiekunów TRENER PROFORMA w tym zakresie, ze względu na specyfikę i złożoność ludzkiego organizmu nie gwarantują osiągnięcia pożądanych przez Użytkownika efektów, za co TRENER PROFORMA nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Celem zapewnienia pełnego bezpieczeństwa świadczonych usług, Konsultacje prowadzone w ramach Abonamentu są nagrywane i utrwalane za pomocą urządzeń elektronicznych rejestrujących obraz lub dźwięk, na co Użytkownik wyraża zgodę.

12.16 Z uwagi na charakter świadczonych usług, a także złożoność ludzkiego organizmu TRENER PROFORMA oświadcza, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż TRENER PROFORMA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie się stanu zdrowia Użytkownika podczas wykonywania planów dietetyczno – treningowych oferowanych przez TRENER PROFORMA w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub jakimikolwiek informacjami czy też zaleceniami przekazanymi Użytkownikowi w związku z korzystaniem z Serwisu, w szczególności w przypadku braku realizacji kompleksowo przekazywanych informacji przez Opiekuna TRENER PROFORMA lub pomijaniu zaplanowanych Konsultacji, jak również po zakończeniu świadczenia usług w ramach Abonamentu przez TRENER PROFORMA, na skutek takiego wykonywania przez Użytkownika planów dietetyczno – treningowych.

§13 [Postanowienia końcowe]

13.1 Regulamin wchodzi w życie z upływem czternastu (14) dni od dnia jego opublikowania w Serwisie.

13.2 W przypadku zmiany Regulaminu TRENER PROFORMA poinformuje o tym Użytkowników na stronach Serwisu oraz za pośrednictwem korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do konta Użytkownika. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Regulaminu wchodzą w życie w terminie czternastu (14) dni od dnia ich opublikowania w Serwisie i wysłania Użytkownikom powiadomień za pośrednictwem poczty elektronicznej.

13.3 Użytkownikowi przysługuje prawo do zaprzestania korzystania z Usług on-line lub Serwisu przed wejściem w życie zmian lub uzupełnień Regulaminu poprzez złożenie oświadczenia o braku akceptacji nowego Regulaminu na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej nie później niż przed wejściem w życie zmian lub uzupełnień do Regulaminu. W przeciwnym wypadku domniemywa się, że Użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z Usług lub Serwisu na zasadach określonych w zmienionym lub uzupełnionym Regulaminie.

13.4 We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), uŚUDO oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).

13.5 Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usług on-line rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Trener Proforma, chyba że z postanowień powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności postanowień uŚUDO lub Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) wynika inaczej.